ATRAKCYJNY TEREN

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Poniedziałek, 25 Grudzień, 2017  10:10
Chcesz zobaczyć zdjęcia?
Poproś o zamieszczenie zdjęć.
  • Kategoria: Nieruchomości / Działki i grunty / Sprzedaż
  • Pow. działki: 14820

Opis oferty:

O G Ł O S Z E N I E
o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubinie, 59-300 Lubin ul. Kolejowa 11, ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż n/w nieruchomości zabudowanych:

1. Nieruchomość zabudowana, w skład nieruchomości wchodzą działki zabudowane oznaczone nr
geodezyjnymi :
324/4 o powierzchni 0,6781 ha , zabudowana magazynami
324/5 o powierzchni 0,2971 ha ,zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, budynkiem
sklepowym i magazynami
324/6 o powierzchni 0,5068 ha , zabudowana magazynami
położonych w Lubinie przy ul. Kolejowej 11, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00026322/5.
Grunt stanowi prawo użytkowania wieczystego, budynki zlokalizowane stanowią własność jako odrębna nieruchomość.
Łączna cena wywoławcza wynosi 5.000 000,- ( pięć milionów złotych )
Zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13 w Lubinie, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem:
- działka nr 324/4 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 1 US - teren usług sportu
i rekreacji,
- działka nr 324/5 znajduje się w jednostce planu oznaczonych symbolami 1 US - teren usług sportu
i rekreacji, 1KD-L - teren komunikacji,
- działka nr 324/6 znajduje się w jednostce planu oznaczonych symbolami 1 US - teren usług sportu
i rekreacji, 1KD-L i 1KD-D - tereny komunikacji,

I. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Oferty pisemne należy składać w biurze Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubinie, ul. Kolejowa 11, najpóźniej do godziny 1000 w dniu 31 stycznia 2017 roku.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pisemna na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolejowej 11, nie otwierać przed 31-01-2017 godz. 1100 ”. Ofertę należy adresować na Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubinie, 59-300 Lubin ul. Kolejowa 11.
Oferta jest wiążąca do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. W przypadku nie wybrania oferty, oferta jest wiążąca do uznania przez Zarząd Spółdzielni sprzedaży za zakończoną.
II. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży
Przeprowadzenie sprzedaży zaplanowane jest na dzień 31 stycznia 2017 roku na godzinę 11:00,
w biurze Spółdzielni przy ul. Kolejowej 11
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość
Opisaną nieruchomość można oglądać w miejscowości jak wyżej.
IV. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pisemna złożona w toku składania ofert powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem nieruchomości ;
4) dowód zapłaty wadium - kopia
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o sprzedaży.
Za złożenie oferty niezgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu odpowiada oferent.
V. Wadium
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek: Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Lubin Nr 21 8669 0001 0311 6049 2000 0001, przed zaplanowanym terminem sprzedaży.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone tylko w przypadku nie wybrania oferty. W przypadku wyboru oferty wadium zostanie zaliczone na poczet oferowanej ceny.
VI. Zastrzeżenie organizatora
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny. Z tego powodu oferentom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Komisja do spraw zbycia majątku Spółdzielni odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt.IV niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość,
O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.
VII. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
Komisja do spraw zbycia majątku Spółdzielni wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
Po zatwierdzeniu protokołu ze sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych komisja wyznacza termin zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

To ogłoszenie jest archiwalne i może być nieaktualne.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone:jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Lubin
Tadeusz
Na Lento.pl od 23 wrz 2016
Strona użytkownika
Obserwuj
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie